VIA HANDBOEK

2675
Artikelnummer 9789490998509
Uitgever Deviant, Uitgeverij
Druk 3
Jaar 2012
Omschrijving
VIA HANDBOEK VIA is de competentiegerichte methode Nederlands van Uitgeverij Deviant. VIA is voor alle niveaus van het mbo en is ontwikkeld conform de referentieniveaus van de Commissie Meijerink. De Commissie Meijerink heeft in het rapport 'Doorlopende leerlijnen taal en rekenen' per referentieniveau vastgesteld aan welke taaleisen een leerling moet voldoen. Deze taaleisen verdeeld over de domeinen: - leesvaardigheid; - schrijfvaardigheid; - mondelinge taalvaardigheid; - taalverzorging en taalbeschouwing. In het VIA Handboek komen al deze domeinen aan de orde. INDELING Het VIA Handboek bestaat uit zes delen: - Deel 1 Grammatica - Deel 2 Spelling - Deel 3 Stijl - Deel 4 Spreken en gesprekken - Deel 5 Lezen - Deel 6 Schrijven Daarnaast zijn er uitgebreide bijlagen met overzichten van vaste voorzetsels, werkwoordsspelling en voor- en achtervoegsels. Tot slot is via het trefwoordenregister elk in het VIA Handboek behandelde onderwerp snel terug te vinden. DOELGROEP Het VIA Handboek is gericht op de mbo-deelnemer van alle niveaus. In het VIA Handboek vindt de mbo-deelnemer alle informatie die hij nodig heeft op het gebied van Nederlands en communicatie. Vanuit de werkboeken wordt naar het VIA Handboek verwezen, niet andersom. Dit betekent dat de deelnemer het handboek heel gericht zal gebruiken en geen theorie tot zich hoeft te nemen die op dat moment niet relevant is. Het aantal verwijzingen naar het handboek vanuit de werkboeken zal per niveau oplopen. Het handboek kan de hele mbo-opleiding mee en blijft daarna ook nog een nuttig naslagwerk. GEWIJZIGDE DERDE DRUK De derde druk van het VIA Handboek is een inhoudelijk gewijzigde druk. Op basis van het rapport van de Commissie Meijerink zijn er meerdere onderwerpen aan de theorie toegevoegd.. Verder is de theorie eenvoudiger en directer geformuleerd: hiermee is het VIA Handboek toegankelijker geworden voor de deelnemers op niveau 2, zonder dat dit van invloed is op de inhoud voor deelnemers op niveau 3 en 4. Tot slot is de opmaak gewijzigd: de lay-out van de derde druk is een stuk rustiger en zal daarmee ook voor deelnemers met leesproblemen toegankelijker zijn. GRATIS TOETSEN EN AANVULLEND MATERIAAL Uitgeverij Deviant biedt de gebruikers van VIA methode-onafhankelijke kwalificerende toetsen op 2F- en 3F-niveau voor de vaardigheden lezen, spreken, gesprekken, schrijven en luisteren. Deze toetsen zijn goedgekeurd door de Inspectie van het Onderwijs. Voor alle toetsen en aanvullende materialen geldt dat docenten deze kosteloos van de methodesite Studiemeter.nl kunnen downloaden. Titel: VIA Handboek (derde druk) ISBN: 978-94-90998-509
 
Aantal